Start > O firmie > Odpowiedzialna firma > Wnioski o dofinansowanie przez fundusz

Wnioski o dofinansowanie przez fundusz


 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZEZ  FUNDUSZ

Zasady składania wniosków o dofinansowanie przez Fundusz: przedstawiamy krótką instrukcję, która będzie pomocna w prawidłowym wypełnianiu wniosków. Dodatkowo w razie jakichkolwiek pytań dot. wniosków prosimy o kontakt z P. Aleksandrą Jampolską (aleksandra.jampolska@polskielng.pl, tel. + 48 668 339 537) lub z P. Anną Starostą (anna.starosta@polskielng.pl, tel. +48 795 516 737).

1. Kto może wnioskować do FWIL?

Pomoc finansowa udzielana przez PLNG może zostać przyznana osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej (z wyłączeniem osób fizycznych), których głównym przedmiotem działalności jest działalność w następujących obszarach: sport, edukacja, kultura i sztuka, bezpieczeństwo i ekologia. Wnioski o dofinansowanie inicjatyw niedotyczących powyższych obszarów nie będą rozpatrywane przez Fundusz.

4.       Obszary dofinansowania przez Fundusz:

 

2. Termin składania wniosków to 10 sierpnia – 30 października 2015 roku.

Wszystkie wnioski muszą spłynąć do biura Polskie LNG w Warszawie, w wersji papierowej. Wnioski przesyłane pocztą lub kurierem będą uwzględniane, gdy przesyłka zostanie doręczona PLNG do upływu ostatniego dnia składania Wniosków. Liczy się data wpłynięcia wniosku do biura PLNG.

Adres Biura w Warszawie:

Polskie LNG S.A.

ul. Mszczonowska 4 (budynek C)

02-337 Warszawa

3. Wzór wniosku do pobrania TUTAJ.

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wszystkich informacji wskazanych we wniosku. Kluczowe jest przedstawienie wszystkich danych dot.:

·        Wnioskodawcy  (pkt. Informacje o wnioskodawcy);

·        Projektu (pkt. Informacje o projekcie/wydarzeniu);

·        Oświadczenie o zgodności. Tu prosimy o złożenie podpisu reprezentanta Wnioskodawcy.

·        Oświadczenie o formie działalności (w celu wykluczenia osób fizycznych z postępowania)

·        Aktualne dane do osoby kontaktowej ws. wniosku.

5. Wniosek uznaje się za formalnie złożony po otrzymaniu informacji zwrotnej/ potwierdzenia od PLNG o jego rejestracji ( potwierdzenie mailowe bądź w formie listu).

6. Weryfikacja wniosków podzielona jest na dwa etapy.

Po zakończeniu pierwszego etapu weryfikacji, Fundusz dokonuje wyboru Wniosków do drugiego etapu, które w ocenie Funduszu zasługują na uwzględnienie.

W drugim etapie weryfikacji Wniosków, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

·        wszelkie dokumenty dotyczące ustawowej, statutowej lub umownej działalności, w tym akt powołania, statut, umowę lub inne;

·        odpis z właściwego rejestru potwierdzające fakt rejestracji wnioskodawcy lub odpis/wypis z rejestru potwierdzający fakt prowadzenia działalności;

·        opis statusu prawnego z uwzględnieniem statusu organizacji pożytku publicznego;

·        szczegółowy opis przedmiotu działalności, z uwzględnieniem działań/przedsięwzięć przeprowadzonych/ organizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed datą złożenia Wniosku, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt prowadzenia/organizacji danych działań/przedsięwzięć;

·        szczegółowy plan wykorzystania pomocy, w przypadku jej udzielenia przez PLNG, ze wskazaniem rodzaju działań/przedsięwzięć, grup adresatów lub odbiorców i przewidywanych terminów realizacji oraz opisem oczekiwanych rezultatów takich działań/przedsięwzięć;

·        zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

·        zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wnioskodawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne albo potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności albo wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

·        informacji z Krajowego Rejestru Karnego w odniesieniu do każdego z członków organu zarządzającego wnioskodawcy lub osoby pełniącej funkcje dyrektora naczelnego/generalnego.

7. Maksymalna kwota 1 grantu to 5 000 zł netto.

8. Każdy projekt może otrzymać 1 grant.

9. Jeden Wnioskodawca, może składać kilka wniosków o dofinansowanie zachowując zasadę 1 projekt - 1 grant o maksymalnej wysokości 5 000 zł netto.

10. Zasady przyznawania wniosków przez Fundusz określa Regulamin udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A.

11. Wnioski do FWIL oceniane są wg. następujących kategorii:

  • Zgodność ze strategią FWIL Czy projekt jest zgodny ze strategią FWIL?
  • Użyteczność społeczna Czy projekt jest obliczony na długofalowy efekt czy jest to jednorazowa inicjatywa?
  • Zasięg i grupa docelowa  Ile osób ma szansę skorzystać/wziąć udział
    w projekcie?
  • Unikalność projektu Czy projekt jest wyjątkowy pod jakimś względem?
  • Możliwość finansowania z innych źródeł.

 

 

Print to file