Start > The Company > Corporate information > Open Season

Open Season


Zakończenie procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2009 / Procedure for Offering an LNG Terminal 2009 completed

Polskie LNG informuje o zakończeniu prowadzonej od czerwca 2009 procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2009. Na podstawie złożenia przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) wiążącego zamówienia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2009, w dniu 18 marca br. została podmisana umowa pomiędzy Polskim LNG SA i PGNiG. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług regazyfikacji oraz usług dodatkowych.

W wyniku procedury przydzielona została moc 370 000 Nm3/h z oferowanych 570 Nm3/h.

____________________________

Polskie LNG wish to inform that Procedure for Offering an LNG Terminal in Świnoujście on the Open Season Basis has been completed. According to the Bylaws of the 2009 Procedure for Offering an LNG Terminal in Świnoujście on the Open Season Basis a non-binding order was confirmed by Polish Oil and Gas Company (PGNiG) . Therefore the Regasification Agreement between PGNiG and Polskie LNG was signed on March 18th.

As a result of this Procedure 370 000 (of available 570 000 ) normal cubic meters per hour were alocated.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2009

Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2009r., uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom:
- W pkt. 1.4  - tabela datę 31 stycznia 2010 r. zastępuje się: „12 lutego 2010 godz. 11.00”.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2009

Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2009r. (dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom:

1. W pkt. 1.4  - tabela datę 31 stycznia 2010 r. zastępuje się: „5 lutego 2010 godz. 11.00”.

2. Zmianie ulega wzór formularza dotyczącego zgłoszenia w II Fazie – zamówienia (oferta zawarcia umowy regazyfikacji), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Komunikatu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINLU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2009

Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe, Regulaminu procedury udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu 2009r.(dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom:

1. Postanowienia pkt. 1.4  - tabela, Faza II otrzymuje brzmienie:

 

 

2. Postanowienia pkt. 4.2.1 – usuwa się zdanie w brzmieniu:

„Do wiążącego zamówienia należy załączyć gwarancję bankową, o której mowa w pkt. 4.2.2.”

 

3. Postanowienia pkt. 4.2.2 – po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie
   w brzmieniu: 

„Uczestnik procedury Udostępnienia Terminalu 2009, który na mocy przepisów szczególnych, w szczególności ustawy Prawno zamówień publicznych, ma prawo żądać od PLNG zabezpieczenia należytego wykonania umowy regazyfikacji, którego wartość jest równa lub przewyższa kwotę gwarancji bankowej wymaganej zgodnie z postanowieniami art. 4.2.2., nie ma obowiązku przedkładania gwarancji bankowej w ramach II Fazy procedury Udostępnienia Terminalu 2009.”

 

 4. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 1-5 – otrzymują brzmienie;

„Oferty wraz z załącznikami należy doręczyć PLNG na adres korespondencyjny Spółki, wskazany w pkt. 8 niniejszego Regulamin procedury Udostępnienia Terminalu 2009 w terminie do dnia  28 stycznia 2010r. do godziny 17.00. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę w procedurze Udostępnienia Terminalu 2009.

Do godz. 17.00 dnia 28 stycznia 2010 r. Uczestnik może złożyć nową Ofertę. Nowa Oferta  zastępuje całe poprzednie zamówienie Uczestnika, a wszystkie informacje zawarte w poprzednim wiążącym zamówieniu zostaną pominięte. Zatem nowa Oferta powinna być w pełni wypełniona.

 

5.  Postanowienia pkt. 4.7 –zdanie 13 otrzymuje brzmienie:

 „Umowy będą zasadniczo zgodne z treścią wzoru opublikowanego przez PLNG po ogłoszeniu    wyników I Fazy procedury Udostępnienia Terminalu 2009 oraz obowiązującymi w dniu zawarcia umowy Instrukcją oraz przepisami prawa.”

 

6. Zmianie ulega wzór formularza dotyczącego zgłoszenia w II Fazie – zamówienia (oferta zawarcia umowy regazyfikacji), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Komunikatu.

 

Do pobrania:

1. Zamówienie link do pobrania

2. Załącznik nr 1 do oferty link do pobrania

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2009

Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe, Regulaminu procedury udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu 2009r.(dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom

1. Postanowienia pkt. 1.4  - tabela, Faza II otrzymuje brzmienie:

2. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 1-5 – otrzymują brzmienie;

„Oferty wraz z załącznikami należy doręczyć PLNG na adres korespondencyjny Spółki, wskazany w pkt. 8 niniejszego Regulamin procedury Udostępnienia Terminalu 2009 w terminie do dnia  27 stycznia 2010r. do godziny 17.00. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę w procedurze Udostępnienia Terminalu 2009.
Do godz. 17.00 dnia 27 stycznia 2010 r. Uczestnik może złożyć nową Ofertę. Nowa Oferta  zastępuje całe poprzednie zamówienie Uczestnika, a wszystkie informacje zawarte w poprzednim wiążącym zamówieniu zostaną pominięte. Zatem nowa Oferta powinna być w pełni wypełniona.”

3. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 7 – otrzymuje brzmienie;

Jeżeli formularz będzie zawierał braki lub błędy, w szczególności, gdy nie zostaną wskazane wszystkie niezbędne informacje lub też nie zostanie załączona gwarancja bankowa, PLNG wezwie dany podmiot do uzupełnienia braków, w terminie 1 dnia od dnia otrzymania wezwania.

Komunikat do pobrania
 

Zakończenie drugiej fazy Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu

Zgodnie z Regulaminem Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu 2009, PLNG przedstawia indykatywne stawki opłat z tytułu korzystania z usług regazyfikacji i usług dodatkowych, które będą świadczone przy wykorzystaniu instalacji terminalu.

PLNG zastrzega, że koszty przyjęte do kalkulacji łącznych stawek indykatywnych mogą różnić się od ostatecznych kosztów eksploatacji terminalu z uwagi na różnice w ostatecznym koszcie inwestycji oraz w kosztach eksploatacyjnych zależnych od przyjętych rozwiązaniach technologicznych przez wykonawcę Terminalu. Podane łączne indykatywne stawki służą jedynie do celów orientacyjnych. Podane stawki zostały obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2008 r., Nr 28, poz.165) oraz zasadami przedstawionymi w Regulaminie procedury, w szczególności metodologią przedstawioną w załączniku nr 7 do Umowy regazyfikacji. Informacje uwzględnione przy kalkulacji łącznych stawek są zgodne ze stanem faktycznym i odpowiadają najlepszej wiedzy PLNG na datę ich sporządzenia co do obecnej sytuacji i możliwości rozwoju spółki. Główny dokument źródłowy stanowi dokumentacja przygotowana przez Generalnego Projektanta projektu FEED firmę SNC Lavalin. W kalkulacji uwzględniono również informacje ogólnie dostępne w uznanych źródłach informacji finansowych oraz wiedzy eksperckiej doradców finansowych. PLNG zastrzega, że podane łączne stawki mogą i prawdopodobnie będą różnić się od rzeczywistych stawek taryfowych skalkulowanych po realizacji inwestycji. Stawki orientacyjne zostały przedstawione w ujęciu nominalnym, tj. uwzględniającym zmienności czynników wpływających na ich poziom.

Wyniki kalkulacji dla modelu zakontraktowania 60% oraz 80% zdolności Terminalu (do pobrania)

Zakończenie pierwszej fazy Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu

W związku z zakończeniem fazy pierwszej Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu 2009 Polskie LNG informuje, że:


• przyjęło Instrukcję terminalu,


• dokonało wstępnej alokacji zdolności instalacji terminalu, zgodnie z niewiążącymi zamówieniami, złożonymi w ramach procedury,


• pozostało 200 tys. Nm3/h nieprzydzielonych zdolności instalacji terminalu.

Open Season

In conjunction with the intention of building an LNG regasification terminal in Świnoujście, Polskie LNG Sp. z o.o. reports that on June 23, 2009 it commenced the 2009 procedure of offering an LNG Terminal in Świnoujście on an open season basis.

The purpose of the procedure of offering an LNG Terminal in Świnoujście on an open season basis is to ascertain market demand for primary regasification services and additional services and to provide all the interested players on the gas market with access to newly-built infrastructure according to the rules of equality and transparency.

In reference to time schedule of Procedure, made public in Bylaws of the 2009 Procedure for Offering an LNG Terminal in Swinoujscie on an Open Season Basis, Polskie LNG has launched on 1 October 2009, public consultations of following documents:
1. draft Instruction
2. draft model agreement for provision of regasification services, including a guarantee

Any and all inquiries and remarks concerning the below attached documents should be sent to the following e-mail addresses: katarzyna.cieslak@polskielng.pl and maria.mordwa@polskielng.pl or to Polskie LNG headquarter - Warsaw Office.
After, closure of public consultations, Polskie LNG will make public final Instruction as well as draft model agreement for provision of regasification services.

Procedure for Offering an LNG Terminal 2009

Survey Form

Confidentiality Agreement

Draft Instruction

Draft Regasification agreement

Draft Guarantee

Terminal Instructions

Regasification Agreement

Attachment No. 3 to the Regasification Agreement (Bank Guarantee)

Appendix No. 3 to the Proposal to enter into a Regasification Agreement (Bank Guarantee)

Appendix No. 1 to the Purchase Order  – Proposal to enter into a Regasification Agreement

Appendix No. 3 to the Purchase Order  – Framework schedule of ship arrivals in 2014/2015

Purchase Order Proposal to enter into a Regasification Agreement

Appendix No. 8 Model direct agreement 

Attachment No. 7 Rules of calculating fees for regasification services and additional services

Print to file